Kurz Maľovanie krok za krokom, víkendový

Trojstupňový kurz maľovania v troch päť týždňových cykloch, ktorý obsahuje komplexnú výučbu kresby a maľby, vedenú výtvarníkmi.

Kurz vedú akad. maliari krok za krokom od základných a jednoduchých kresebných a maliarskych zručností až k profesionálnejšej tvorbe s postupným zvyšovaním náročnosti a individuálnym prístupom ku každému účastníkovi. Každý cyklus obsahuje desať dvojhodinových lekcií v piatich 4-hodinových stretnutiach. Kurzy sa konajú v príjemnom prostredí Galérie ZIV, všetok materiál a malé občerstvenie je v cene. 

V každom stupni sa zoznámite s viacerými technikami, pracujete s profesionálnym výtvarným materiálom, naučíte sa základy výtvarnej tvorby, vyskúšate si rôzne techniky. Príjemná atmosféra, super lektori, individuálny prístup lektorov, relaxácia aj vzdelávanie sú znakom všetkých našich kurzov obľúbených verejnosťou. Absolventi kurzu majú možnosť ďalej maľovať v ateliéri ZIV, otvárame vždy poslednú stredu v mesiaci, je potrebné vopred sa prihlásiť.

KMC1 – Základy výtvarnej tvorby – prvý cyklus — pre začiatočníkov
Päť stretnutí po 4 hodinách (20 h). Na každom stretnutí sa preberú dve lekcie. Vyučovanie pre max. 8 účastníkov v jednej skupine.

Program KMC1:

KMC1

1.L.:  Zobrazenie kubickej lineárnej perspektívy.Základy a techniky kresby.

2.L.:  Vytvorenie farebnej perspektívy zátišia s použitím úbežníkov, tieňovanie, plastická kresba.

3.L.:  Základy kompozície obrazu,proporcie,svetlo a tieň, objem busty, teória farieb.

4.L.:  Maľba akrylom – základné princípy budovania portrétu.

5.L.:  Úvod do maľby akvarelom, priestor a krajinomaľba

6.L.:  Základy krajinomaľby, kresebná štúdia, výber motívu a kompozícia

7.L.:  Koláž – kompozičné cvičenie vedúce k rovnováhe obsahu a formy.

8.L.:  Postupnosť maľby gvašom, farebná perspektíva priestoru.

+ Abstrahovanie a štylizácia – rozvíjanie výtvarnej fantázie.

9.L.:  Základy olejomaľby- história, techniky, postupy            

10.L.:  Olejomaľba – uplatnenie proporčných a permutačných princípov.

KMC2 – Maliarske zručnosti  — pre pokročilých

Nadväzuje na prvý cyklus. Ďalšie spôsoby maľby a zdokonalenie techník, vyšší stupeň. Lekcie sa priebežne dopĺňajú podla pokročilosti účastníkov, kurz je vhodné absolvovať viac krát, prípadne navštevovať po celý školský rok.  Kurz vedú akad.maliari s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Z obsahu: maliarska perspektíva, skratky, skice a farebné štúdie, farebné škály, kombinované techniky s využitím štruktúr, kresba a maľba tušom, maliarske frotáže, abstrahovanie línií, abstraktná aj klasická maľba a mnohé iné.

Obsah lekcíí pre pokročilých

1.Lekcia.: Zátišie - cvičenie na zobrazenie priestorovej lineárnej perspektívy. 2.Lekcia.:  Vytvorenie farebnej perspektívy na danú pojmovú tému.

3.L.:  Tvorba v technike frotáže ako podkladu k imaginatívnemu prejavu. Dotvorenie frotáže kresebnou kreáciou do ukončeného artefaktu.  4.L.:  Ornament – Symetria a asymetria farebného tvaru.

5.L.:  Cvičenie k prvotnej štilizácii – od realizmu k citácii ipresionizmu, fauvizmu,kubizmu.  6.L.:  Prenesenie sa do pocito-farebnej a výrazovej meditácii - abstrahovanie pojmov. 

7.L.:  Očarenie svetlom – farebné zobrazenie portrétu postavené na kontraste teplých a studených tónoch v technike olejomaľby.  8.L.:  Výtvarné zobrazenie princípov výrazových prostriedkov Konkret-artu,  vyjadrovanie emócií pomocou farby a tvaru. 

9.L.:  Vizuálna aktivizácia - na základe geometrickej štruktúry vytvorenie konštrukčnej  abstrakcie,alebo vytvorenie gesticko- kreatívnej akcie-známej ako lyrická abstrakcia.  10.L.: Krajinomaľba podaná kontrastom teplých a studených tónov farieb.

Program výber tém:
 lekcia: Lineárna perspektíva — teória, ukážky, štúdia interiéru
 lekcia: Farebná vzdušná perspektíva — vlastné riešenie farebnej perspektívy
 lekcia: Vecné maľovanie — zátišie, chladné ladenie, geometrické tvaroslovie a farba
 lekcia: Vecné maľovanie: zátišie, teplé ladenie, mäkké tvaroslovie
 lekcia: Redukované farebné ladenie: biele, šedé, farebné nasvietenie
 lekcia: Špeciálne techniky akvarelu — kresba a maľba tušom, lavírovaná kresba, kolorované kresby
 lekcia: Špeciálne techniky krajinomaľby
 lekcia: Špeciálne techniky olejomaľby — štýly, spôsoby, umelecké smery, kubizmus, expresionizmus, impresionizmus, romantizmus, fauvizmus, maľba podľa výberu na väčší formát plátna,                                                                                                    Ďalšie lekcie: prehlbovanie maliarskych zručností, obsah a forma výtvarného diela, vyváženosť prvkov a rovnováha obrazu, sýtosť, farebnosť a harmonické kontrasty, výraz, symbolika obrazu a mnohé iné.Vymeškané vopred ospravedlnené hodiny z vážnych dôvodov (PN, služobná cesta/školenie) je možné si nahradiť po dohode s lektorom na iných kurzoch (ak je voľné miesto) alebo v ZIV ateliéri. Neúčasť na lekcii je potrebné nahlásiť najneskôr v piatok do 12:00, ak si ju chcete nahradiť. Ďakujeme. 

LEKTORI: akad. maliari  Iveta Slobodníková, Blažej Mikuš, Dušan Sekela
CENA: 160 eur za prvý cyklus, 200 eur/cyklus pokročilí (cyklus 2,3,4... (1 cyklus = 20 hodín)
MIESTO: Galéria ZIV, Trenčianska 53, BratislavaRužinov (mapa)


PRIHLÁŠKY: 
Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného.
ziv@ziv.sk, 0903 110 228, 0905 255 585
Web prihláška

späť na hlavnú stránku

Vďaka! Keď sa v sobotu 13. 6. skončila 1. časť nového trodielneho tvorivého cyklu Kurz maľovania – Krok za krokom 1., ovládol ma ako jednu z jeho absolventiek nesmierne dobrý pocit. Veď toto je presne ono! ZIV svojimi akciami ponúka práve to, čo dnes priam bytostne potrebujú duchovne nastavení ľudia, zo všetkých strán ubíjaní skomercinalizovanou ponukou prázdnoty. Na kurzoch ZIV ovanie človeka dotyk pravej duchovnej energie, nepretržite prúdiacej v ňom samom i v okolitom svete. Najmä tej tvorivej. Spomínanej desiatke uplynulých sobotňajších kurzov vdýchli lektori Iveta Slobodníková a Blažej Mikuš, špičkoví slovenskí maliari, tú pravú atmosféru tvorivosti a vtiahli do nej celú skupinku účastníkov, pociťujúcich tiež potrebu podať raz (azda časom) istú poctivú výtvarnú výpoveď o našom úžasnom svete. A urobiť to tiež na úrovni, informovane, s adekvátnou znalosťou toho, čo a akým spôsobom o ňom už vypovedali veľkí výtvarníci – dávni,no i poprední spomedzi tých, ktorých označujeme ako priekopníkov modernizmu. Nesmierne hodnotné podujatie! Ešte raz – vďaka. Anna Lackovičová z Bratislavy

FOTOGALÉRIA