Ing. arch. Vladimír Šimanovský

Ing. arch. Vladimír Šimanovský - lektor kurzov kresby a výtvarných techník, kurzov kreslenia a maľovania v anglickom jazyku

V rokoch 1965 – 1970 navštevoval kurzy prof. F. Studeného. V roku 1974 absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu odbor aranžérstvo - výstavníctvo u profesora R. Filu a v roku 1981 ukončil štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, odbor architektúra. Pracoval ako architekt. Deväť rokov žil v Kanade, kde sa zúčastňoval na rôznych výtvarných podujatí a výstav. V Toronte úspešne absolvoval Seneca College of Art  a venoval sa všetkým maliarskym technikám tematicky zameraným na portréty a krajinomaľbu. Pracoval ako samostatný výtvarník a konzultant pre Art studio Etobicoke v Ontáriu.

Po návrate na Slovensko sa usadil v Bratislave, kde doteraz žije a tvorí vo svojom ateliéry.  Sústreďuje sa na tvorbu olejomalieb tematicky zameraných na osobné spomienky zo študentských čias. Takto vznikol celý rad výtvarných diel, najmä olejomalieb nesúcich citlivé stvárnenie vnútorného zážitku vyjadreného do podoby abstraktnej expresívnej maľby. Motívy jeho obrazov sú vyjadrením vnútorného psychického automatizmu. Maľba obsahuje všetky atribúty vizuálnych efektov napätia a tajomnosti abstraktných objektov s lineárnou harmóniou priamok a oblúkov.

V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe – kresbe, maľbe, kombinovaným technikám, dizajnu a architektúre. Pri tvorbe obrazov vychádza zo svojich predstáv, každá nová téma je výsledkom citlivého prehodnotenia svojho vnútorného zážitku úzko spätého s jeho samotnou realizáciou, teda akejsi imaginárnej predstavy vyúsťujúcej do reálnej podoby samotnej maľby. K jeho koníčkom patrí spev, hra na klavíri a šport.

Kolektívne výstavy
2011    Slovenský Rozhlas, Bratislava
2007    Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2006    Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava
2006    Štúdio L + S, Bratislava
2006    Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2005    Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2004    Galéria ARDAN, Bratislava
2004    Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2003    Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
1993    MG Doris McCARTHY GALLERY, Toronto, Kanada 

Kurátorsky realizované výstavy  
2010    Foyer hotela Doprastav, Bratislava
2004    Galéria FONTÁNA, Piešťany
2002    Slovenská národná galéria Zvolenský zámok, Zvolen
2002    Galéria Poľnobanky, Bratislava
2000    Galéria "Thoha", Bratislava

Samostatné výstavy
2010    Závod služieb Slovenských železníc "Pannonia", Bratislava
2004    FORTEP P – showroom, Bratislava
2004    Galéria FONTÁNA,  Piešťany
2003    Galéria Artemis, Bratislava
2003    Galéria hotela SENEC
2002    Slovenská národná galéria Zvolenský zámok, Zvolen
2002    Minigaléria Fermas, Slovenská Lupča
2002    Galéria Poľnobanky, Bratislava
2001    UNIQA, Bratislava,
2000    Gallery "Thoha", Bratislava
1999    Physiotherapeutishes Rehazentrum Gallery, Heilbrunn, Nemecko

Zastúpenia v zbierkach  
Súkromná zbierka Denis R. Brown, California, USA

www.simanovsky.wz.cz